Biển vẫy, biển hút nổi spa, càphê, trà sữa nhà nghỉ

.
.
.
.